Adatkezelési tájékoztató

- GDPR szabályzat -

 a Gagán Kereskedelmi Szolgáltató és Információs Kft. vásárlói és a https://www.gagan.hu/ weboldal látogatói részére

Bevezetés

Társaságunk, mint kereskedelmi szolgáltató, a működtetése során a vásárlók és a weboldalra látogató személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Társaságunk teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Társaságunk, mint kereskedelmi szolgáltató, megnevezése:

Cégnév:

Gagán Kereskedelmi Szolgáltató és Információs Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

2094 Nagykovácsi, Eötvös Loránd utca 11.

Adószám:

13032645-2-13

Weboldal megnevezése, címe:

https://www.gagan.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

A Társaság hivatali helyiségében archiválva és a Társaság weboldalán közzétéve.


Társaságunk elérhetőségei:
 

Cégnév:

Gagán Kereskedelmi Szolgáltató és Információs Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

2094 Nagykovácsi, Eötvös Loránd utca 11.

Levelezési cím:

2071 Páty, Erkel u. 20.

E-mail:

gagan@gagan.hu

Telefon:

+36 23 555 444

1. Fogalom meghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete; 
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

2. Az adatkezelés irányelvei

Társaságunk kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

3. Általános és fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a Társaságunk, mint kereskedelmi szolgáltató, a vállalkozás és a weboldal működtetése során megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalra látogatók köréből a Társaságunk részére kérdést intéző magánszemélyek, valamint a vásárlók köréből azon magánszemélyek, akik ÁFA-s számlát igényelnek.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése: Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön, mint az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Ön, mint érintett személy kérelmezheti Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az Önt megillető adathordozhatósághoz való jogával.

Ön, mint érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ön, mint érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

4. A weboldalon történő érdeklődés, kérdés beküldése

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldalra látogatók köréből a Társaságunk részére kérdést intéző magánszemélyek.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosult Társaságunk, és alkalmazottaink.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév , név és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, vásárlás kezdeményezése.

E-mail cím

Azonosítás, kapcsolattartás, vásárlás kezdeményezése.

Telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás, vásárlás kezdeményezése. (esetenkénti)


Ön az adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

5. Számlakiállítás

Az adatkezelés célja ÁFA-s számla kiállítása.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a kereskedelmi szolgáltató vevőpartnerei, akik magánszemélyek is.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás szerinti időtartamig (számlamegőrzési idő: 8 év), illetve hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.  A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosult Társaságunk, és alkalmazottaink.

Az adatok tárolási módja: papír alapú és elektronikus.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Adószám / adóazonosító

A vevő azonosítása. (esetenkénti)

Számlaadatok

A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja

Technikai információs művelet.


Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

6. Sütik (cookie-k)

A sütiket (cookie-kat) a meglátogatott weboldalak helyezik el az Ön számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. Ezek a cookie-k a weboldal látogatója által használt számítógép, készülék egyedi azonosítószámát, a weboldal látogatásának dátumát és időpontját, a weboldalon töltött böngészési időt, a weboldal használatának módját, a weboldal megtalálásának előzményét hordozzák magukban. Személyes adatokat nem tárol, a weboldalakat látogatók személyének azonosítására nem alkalmasak, azonban alkalmasak a látogató által a weboldal látogatásához használt számítógép, készülék azonosítására, felismerésére. Ezek a weboldal látogatásakor elhelyezésre kerülhetnek a weboldal látogatói által a weboldal látogatásához használt számítógépen, készüléken.

A cookie-kat Társaságunk a látogatás tényének és idejének megállapítására, a látogatók weboldal böngészésének és preferenciájának nyomon követésére, a weboldal felhasználói élményének növelésére alkalmazza. Erről a Társaságunk a weboldal látogatóit tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja a többletszolgáltatás, a látogatottság nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: készülék egyedi azonosítószáma, időpont, beállítási adatok.

Önnek lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

A sütik által nyújtott adatok megismerésére jogosult a Társaságunk, amelyek használatával nem kezel Társaságunk személyes adatokat.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.


A weboldalon használatban lévő cookie-k:

A weboldalakon állandó, vagy nyomkövető, valamint csak egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k is használatban vannak. Az állandó cookie-k teszik lehetővé, hogy a weboldal emlékezzen a weboldalt többször felkereső látogatóra és annak preferenciáira, beállításaira. Az egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k azt segítik elő, hogy a weboldal egy látogatás alkalmával felismerje a weboldal látogatóját a lapok közötti váltogatások során is, azonban ezen cookie-k a weboldal elhagyásakor lejárnak.

A weboldalakon használt cookie-k között többféle is van, azokat használatuk célja szerint különböztetjük meg:

 • Technikai cookie-k: A technikai cookie-k használata a weboldal helyes megjelenítését és működését, így többek között a weboldalra való bejelentkezést vagy a jegyvásárlások kezelését teszi lehetővé, ezek szükségesek a weboldal megfelelő megjelenítéséhez.
 • Funkcionális cookie-k: A funkcionális cookie-k a weboldal böngészésének és az ennek során alkalmazott preferenciáknak a nyomon követését teszik lehetővé, a weboldal ezek segítségével emlékezik többek között a regisztrációs adatokra, a látogató által megtekintett rendezvényekre, a nyelvi beállításokra, stb.
 • Analitikus cookie-k: Az analitikus cookie-k a weboldalakat látogatók weboldalon mutatott magatartásának nyomon követését teszik lehetővé, és ezzel elősegítik, hogy a weboldal látogatók általi használata, kihasználtsága alapján a weboldal tovább fejleszthető legyen, és a felhasználóknak még jobb felhasználói élményt nyújtson, és még hasznosabb tartalmakat jelenítsen meg. A weboldalakon a Google Analytics szolgáltatás használatával valósul meg a weboldalak használatának elemzése. Ha a weboldalak látogatója nem kívánja, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) cookie-k gyűjtsék és dolgozzák fel, ezt meg kívánja akadályozni, akkor letöltheti és telepítheti a következő linken elérhető böngésző plug−int: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.
 • Google Adwords nyomkövető cookie-k: A weboldalakon a Google nyomkövető cookie-k segítségével valósul meg az információszerzés arról, ha a weboldal látogatója a weboldalat azt követően érte el, hogy megtekintette a Google rendszerén keresztül megjelenített hirdetéseink egyikét, vagy rákattintott arra. A nyomkövető cookie-k segítségével szerzett információ alapján statisztika készíthető a hirdetéseket megtekintő vagy arra kattintó weboldal látogatókról. A weboldalakon megtekintett tartalom alapján a Google képes célzott hirdetések megjelenítésére a Google más partnereinek webhelyein.
 • Facebook remarketing cookie-k: A weboldalakon Facebook remarketing cookie-k segítségével próbáljuk a weboldalak látogatóit a szolgáltatásainkra irányuló hirdetéssel ismét elérni. A remarketing cookie-k segítségével a weboldalra legalább egyszer már ellátogató felhasználókat szeretnénk elérni közösségi oldalon indított kampánnyal.
 • Harmadik féltől származó cookie-k: A weboldalakon egyes funkciókkal kapcsolatban harmadik felek szolgáltatásai is megjelennek, különösen közösségi oldalakkal (pl. Facebook, Google+ vagy Twitter) kapcsolatban (például egy link valamely előadó Facebook oldalára), amelyek tartalmazhatják harmadik felek cookie-jait. Ezen harmadik felek cookie használatára az Adatkezelő szabályzatai nem terjednek ki, erre vonatkozóan kérjük, keressék fel a harmadik fél szolgáltató vonatkozó szabályzatait.

 

A weboldalak látogatói a böngészőjük megfelelő beállításával tudják a cookie-knak a látogató által használt számítógépen, készüléken való elhelyezését megtiltani. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a cookie-k számítógépen, készüléken való elhelyezésének megtiltása esetén a felhasználói élmény nem teljes, a weboldal látogatója a weboldal egyes elemeit nem olyan formában éri el, mintha engedélyezte volna a cookie-k elhelyezését.

7. Közösségi oldalak 

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek kommentek, kedvelések, egyéni post-ok, fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

A Társaság által használt közösségi média: Facebook.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatkezelés célja Társaságunk szolgáltatásainak népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

8. Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Profilalkotást Társaságunk nem folytat.

9. Adatfeldolgozók

Tárhely szolgáltató

Cégnév:

AlienLabs Kft.

Székhely:

1122 Budapest, Határőr út 16/A

Telefon:

+36 70 280 7991

E-mail:

info@alienlabs.hu

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a vállalkozás és a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az Adatkezelő a személyes adatokat (a saját illetékes munkatársain túl) az alábbi személyekkel, mint adatfeldolgozókkal közli és a lent megjelölt célokból továbbíthatja:

 • Tárhely szolgáltató
 • Az Adatkezelő partnerei: vásárlók, beszállítók, szolgáltatók
 • Egyéb adattovábbítás: Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására, így különösen az Adatkezelő hozzáférhetővé teheti az érintett személyes adatait hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén, illetve az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatásai biztosításának veszélyeztetése esetén. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 • Harmadik országba történő adattovábbítás: Előfordulhat, hogy az Adatkezelő egyes személyes adatokat Európai Unión kívüli, ún. harmadik országbeli szolgáltatóhoz továbbítja. A személyes adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az Adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag az Európai Bizottság által megfelelő védelmi szintűnek minősített országba történik adattovábbítás. Az Adatkezelő a személyes adatok minden címzettjétől megköveteli, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosítsanak a személyes adatok védelme érdekében, amikor azokat harmadik országokba továbbítják, azáltal, hogy alkalmazzák a GDPR 46. cikk (2) bekezdése szerinti általános adatvédelmi kikötéseket.
 • Web analitikai mérések: A Google Analitika, mint külső szolgáltató segíti a Weboldalak látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics. A Google Analitika adatait az Adatkezelő kizárólag statisztikai célokra használja, az oldal működésének optimalizálására.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

A felhasználói élmény növelése érdekében weboldalunkon cookiekat használunk.
Adatkezelési tájékoztató